Hack All Games

Its all about Hacking

Clash of Clans Trucs

 

Erzijnverschillendestrategieën, wat is de verdediging in botsing van de clan. Het is eenstrategieomtebouwen de belangrijksteverdediging, die op hunbeurtwordenbeschermd door muren. Eenanderestrategie is om het bouwen van verschillendemuren. Hierook, moeten de meestbelangrijkegebouwenzoalsmagazijn en hoofdhuiswordengeïnstalleerd in het midden.Daarommoetenverschillendemurenwordengebouwd. Des temeer, hoe beter. Dezestrategie is alleen de moeitewaard van niveau 8, omdatandersnietgenoegbeschikbaarBouwpercelen.

Aangezienonzeeigeneenhedendienenniet de verdediging in botsing van clan en moetenalleenaanval, duszijnVerteidungsanlagen perfect uitgelijnd. Wie is een clan (meerdaarover later) eenhedenkunnenwordenaangevraagdbij de clan kasteel, die vervolgensook de verdediging.

Smallebouw in Clash of Clans

 

Nogeen tip voorbotsing van clans isdat het gebouwdichtbijelkaarmoet. De reden: de verdedigingkunnenverschillendegebouwentebeschermentegenaanvallen. Natuurlijkkan het gebouwopnieuwwordenverplaatstals het wilnietzonauwbouwen of willenintegrerenmuren.

Opzettelijkverliezentrofeeën en boerderijen

Het is belangrijkdatermunten en Elixer in botsing van de clan. Maar de meer cups of trofeeënhebt u, de tegenstanderszijnmoeilijker. Terwijlerookmeermiddelen in deze “League” aan de grift zijn, maar u zalookvaak met succesbinnengevallen.

Dienovereenkomstig is de moeitewaardgewoonverliestdezetrofeeën. Het is de makkelijkstemanier: gaat in de strijd, eenbarbaargeplaatst en de strijd op tegeven. U verliest al de trofeeënalshierbovenomtezien van koppelingen in botsing van clan. Het gebeurt nu tot geentrofeeën of one-stop met ongeveer 200 kopjes heeft.

Nu, het heefttemaken met meestallichtgewichttegenstanders in botsing van clans met lageverdediging. In de grotehebbendezeechtveelmiddelen. Eenandervoordeel: U wordtaangevallen, als je al 25 met eenstadhuisniveau op het podium nauwelijks 5 of 6 met passendeverdediging, omdat je tegenstanderszijntezwakomteoverwinnen u.

Nu kunt u opslaat in botsing van clan dusgoud en Elixer of gevechten over de middelenbeschikkengemakkelijkverdienen.

Mijnen, Elexiersammler en opslag upgrade

Als je al hebtbereikteenbepaaldniveau (zie tip over botsen van clan), danmoet u een upgrade uwverdedigingssystemennietalleen maar vooralomteupgraden van de belangrijkstemiddelen. Upgrade zomij en Elexiersammler. Als u merktdatuw lagers tesnel, de lagers volgens upgrade zijn.

Natuurlijkverlies je veeltijdzodataan het begin of tijdens het spel, maar het betaaltuit op de langeretermijn, want je krijgtmunten en Elixer, die u snellerkuntuittebreidenuwstadhuis, kazerne, enzovoortsneller.

Meer tips en trucs

We zullenaltijduitbreidenditartikelnaarnieuwe tips en trucs. Hebt u goedeinformatie, die u gebruikenkuntteondertekenengewoon in de commentaren. Wijzullengestaaguitbreidendeze tips en trucsbotsen van clan.

Clash of clans hack

Het stadhuiswordtbeschouwdals het belangrijkstegebouw in botsing van de clan. Het is het centrale punt in ditspel. Alleenals u het stadhuis, auflevelt u kuntvergrotenzijndorp, bouwenmeergebouwen en zijntroepennaareennieuwniveaubrengen. Dienovereenkomstig, moeteenniveau het stadhuissnel.

Het stadhuisheeft maar éénmeer aspect in botsing van de clan. In de strijd: wanneer de vijand het stadhuisneemt, krijgthij de star. Dienovereenkomstig, is het raadzaamgerichtnaardezeplaats en als u wilt tekenen van eenlijn van verdediging, zodat de vijandniettesnelgaatomdit.

Het is dus de vijandtenemen van het stadhuis. Natuurlijk, verdedigingenzijnnietgoedkoop, en kosten site, maar nogsteedsditmoetgebeuren. Wijhebben reeds strategieënvoor de verdediging op de tips en trucs.

We hebbenzelfsstellen u eentabel in het stadhuis van botsing van clan.Hoeveel hit puntenkunnenhoudeneenstadhuis in elk level / niveau en wat u kostmoetenberekenenniveau. Natuurlijk, de bouwperiode is steeds langer en langer, neemt de hoger is het niveau van het stadhuis.

Voor meer informatie bezoek Clash of clans hacken | Snapchat hack